สอบถาม จองคิวปรึกษา หมอชลธิศ
โทร : 080-627-7472 ไลน์

หมอชลธิศและทีมแพทย์เฉพาะทาง

หมอชลธิศ และทีมแพทย์

ธีรพรการแพทย์ ที่รู้จักกันในนาม คลินิคท่าดินแดง ที่ได้ยินชื่อมาเป็นเวลาอันยาวนาน

ด้านการทำตาสองชั้นและศัลยกรรมใบหน้าที่ครบทุกรู้แบบ ทำครั้งเดียวอยู่ได้นาน ด้วยประสบการณ์ที่เก็บสั่งสมมากว่า 30 ปี ทั้งเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศัลยแพทย์ไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับมากที่สุด

นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ นอกจากประสบการณ์ที่มีมานานแล้วที่ทางคุณหมอชลธิศ ไม่เคยหยุดนิ่งกับวิทยาการใหม่ๆและเทคนิคใหม่ๆทางการแพทย์ที่มีการค้นพบ แล้วท่านยังนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับคนไทย ซึ่งบางเทคนิค ท่านก็ได้คิดค้นขึ้นเองแล้วถ่ายทอดให้กับศัลยแพทย์รุ่นใหม่ ซึ่งได้มีการทำเวิร์คช็อบขึ้นหลายครั้งในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ซึ่งไม่แพ้ชาติใดในโลก หลักในการทำศัลยกรรมของท่านจะเน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ปลอดภัยมากที่สุดและให้เหมาะกับคนไทยมากที่สุด รีวิวและบุคคลสาธารณะที่มาทำศัลยกรรมกับคุณหมอชลธิศที่มีมายาวนาน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่แหละคือบทพิสูจน์..


นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์นพ. ชลธิศ สินรัชตานันท์

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
– วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
– หนังสืออนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

Qualifications
– Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
– Diploma of Thai Board of Otolaryngology Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
– Diploma of Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand


นพ. พลพงศ์ ชยางศุนพ. พลพงศ์ ชยางศุ

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

Qualifications
– Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
– Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
– International Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (IBCFPRS) by International Federation of Facial Plastic Surgery Societies (IFFPSS)


นพ. ขันติ วิวัฒน์วิศวกรนพ. ขันติ วิวัฒน์วิศวกร

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
– วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี

Qualifications
– Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
– Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, Faculty of Pramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand
– Diploma of Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand


พญ. จิรัฐา งามศิริเดชพญ. จิรัฐา งามศิริเดช

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Qualifications
– Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology , Fawlty of Medicine Pramongkutklao Hospital , Bangkok , Thailand
– American Board of Aesthetic Medicine 2010; American Academy of Aesthetic Medicine, USA
– Visiting Fellow in Aesthetic Medicine and Dermatosurgery, KAC
– Certificate in Restylane, Hyaluronic acid training course
– Certificate in Esthelis, Hyaluronic acid training course
– Certificate in Acupuncture 2009; the Ministry of Public Health, Thailand and Shanghai University of Traditional Chinese Medicine People’s Republic of China


พญ. ศริญญา อุราธรรมกุลพญ. ศริญญา อุราธรรมกุล

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี

Qualifications
– Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand
– Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Pramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand
– Diplomate of Thai Board of facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand


พญ. สร้อยสุดา ธนหิรัญโรจน์พญ. สร้อยสุดา ธนหิรัญโรจน์

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี

Qualifications
– Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand
– Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology Faculty of Medicine Prince of Songkla University, Thailand
– Diploma of Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand


 

นพ. สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุขนพ. สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
– วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

Qualifications
– Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
– Diploma of Thai Board of Otolaryngology Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
– Postdoctoral Fellowship in the Molecular Biologic Laboratory Department of Otorhinolaryngology, University Medical School, Johanes Gutenberg University Mainz, Germany

 


นพ. มนต์สรร อัศวนพเกียรตินพ. มนต์สรร อัศวนพเกียรติ

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
– วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Qualifications
– Doctor of Medicine (M.D.) Pramongkutklao College of Medicine, Pramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand
– Board Certifications : Diplomate of Thai Board of Anesthesiology, Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in Anesthesiology, Chulalongkorn University, Thailand


พญ. ศิริพร ธนินทรานนท์พญ. ศิริพร ธนินทรานนท์

ประวัติการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

Qualifications
– Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand
– Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand